Voorbeeld van terugkoppeling op jouw organisatie & stuurinformatie
Passionned Group is dé specialist in datagedreven werken. Onze bevlogen en ervaren consultants helpen grotere en kleinere organisaties bij de kanteling naar een intelligente, datagedreven organisatie. Om het jaar organiseren wij de prestigieuze prijs voor de Slimste organisatie van Nederland.

Je hebt zojuist de IQ-test voor organisaties ingevuld. Hieronder zie je de scores per onderdeel met uitleg en de antwoorden op de vragen. Wanneer jouw score bovengemiddeld goed is, zal de jury van de Slimste organisatie van Nederland vanzelf contact met je opnemen.

OnderdeelScore
ALLROUND VISION & FOCUSScore Allround visio61.3%
ANALYTISCH & PROCESScore op Analytics53.3%
ALIGNMENT & AGILITYScore op agility73.3%
MANAGEMENT EN CULTUURScore op management & cultuur53.3%
RESULTATEN VAN DE ORGANISATIEResultaten van de organisatie89%
TOTAALTotaalscore65.6%

Uit privacy-overwegingen slaan wij de scores niet op.

Uitleg onderdelen

Op vier onderdelen laten organisaties zien dat ze echt intelligent zijn. Dit zijn de hogere ‘waarden’ die zij nastreven om de organisatie in stand te houden en steeds sterker te maken. In een omgeving die uitermate onvoorspelbaar is, winnen deze waarden aan belang. Organisaties die intelligent willen worden, ontwikkelen en benutten een aantal basisconcepten die we hieronder kort toelichten.
Organisaties die intelligent willen worden, ontwikkelen en benutten een aantal concepten.

  • Alignment: is de organisatie in staat om alignment te creëren op allerlei vlak? Tussen IT en processen, de processen onderling, tussen de strategie en de acties op de werkvloer en tussen de omgeving en de organisatie? Is het beleid en zijn de acties van de verschillende afdelingen consequent op elkaar afgestemd? Wordt de klus samen geklaard? Zijn de definities van KPI’s eenduidig?
  • Allround vision: heeft de organisatie een allround vision? Weet het management wat er gaande is in de omgeving, bij de naaste concurrentie, in de maatschappij en in de organisatie zelf? Wordt consequent gekeken naar prestatiedrijvende krachten en veelzeggende indicatoren?
  • Analytisch: hoe groot is de analytische capaciteit? Hoe diep gaat deze? Wordt data uit verschillende bronnen al dan niet geautomatiseerd gecombineerd en consequent door managers en businessanalisten geanalyseerd? Vindt daarbij ook grondige synthese plaats van de verschillende inzichten die ontstaan? Weet het management welke inzichten helpen om de prestaties omhoog te stuwen?
  • Agile: is de organisatie agile? Kan zij beslissingen snel nemen en reageert de organisatie op tijd en adequaat op veranderingen in de markt? Kan zij in een rap tempo nieuwe producten en diensten ontwikkelen, aanbieden en ook nog vlekkeloos leveren? Kan de  organisatie bijtijds adequate maatregelen nemen wanneer een nieuwe toetreder probeert de ‘cashcow’ aan te vallen?

Elkaar versterkende concepten

De allround vision voedt het analytisch vermogen en dat stelt organisaties vervolgens weer in staat om naar nieuwe dingen te kijken. Alignment geeft een enorme stuwkracht aan agility, omdat de neuzen dezelfde kant op gaan staan. Te ver doorschieten in agility vergroot echter de kans op desorganisatie en wanorde. En dat heeft vervolgens een negatieve weerslag op alignment. Tot slot: focus is bij deze concepten vanzelfsprekend een eerste vereiste.

Jouw antwoorden

INFORMATIE OVER UW ORGANISATIE

VraagAntwoord(en)Score
Tot welke branche behoort de organisatie?Vervoer, opslag en communicatie
Hoeveel mensen werken er in de organisatie (in fte’s)? (N.B. Indien je  antwoordt voor een zelfstandige businessunit, vul het aantal fte’s van deze businessunit in.)Tussen de 250 – 500
Hoeveel transacties vinden er gemiddeld per dag binnen jouw organisatie plaats?Enkele duizenden
Wat is jouw e-mailadres?(verborgen)

ALLROUND VISION & FOCUS

VraagAntwoord(en)Score
Mijn organisatie heeft een duidelijk geformuleerde missie.Ja, elke medewerker kent deze en probeert daar invulling aan te geven5 / 5
Zijn de doelstellingen duidelijk geformuleerd om de missie te verwezenlijken?Nee, de doelstellingen zijn niet helder (genoeg)1 / 5
Heeft de organisatie een heldere strategie?Ja, en (bijna) elke medewerker herkent zijn/haar bijdrage daarin5 / 5
De prestaties van de organisatie en de voortgang op de doelstellingen worden gemeten met behulp van indicatoren (kengetallen).Ja, voor de meeste doelstellingen zijn indicatoren gedefinieerd3 / 5
Er is een duidelijk onderscheid aangebracht tussen kritieke prestatie indicatoren (KPIs) en minder kritieke indicatoren3 (neutraal)3 / 5
Voor elke belangrijke indicator (of doelstelling) is een norm of target gedefinieerd.2 (grotendeels oneens)2 / 5
Medewerkers en leidinggevenden letten goed op concurrenten, ontwikkelingen binnen de overheid, nieuwe technologieën en wetgeving en andere omgevingsinformatie4 (grotendeels eens)4 / 5
Welke van de hieronder genoemde doelstellingen worden (doelbewust) nagestreefd?Minder fouten; Betere winstmarge of kostenbesparingen; Lagere werkvoorraden;1.5 / 5

ANALYTISCH & PROCES

VraagAntwoord(en)Score
Stuurinformatie is in onze organisatie vooral gericht op:Monitoren wat er is gebeurd (verleden); Analyse waarom iets is gebeurd (waarom); Voorspellen wat er morgen zou kunnen gebeuren (toekomst);3.8 / 5
Welke bedrijfsprocessen worden met de stuurinformatie in kaart gebracht en ondersteund?De meeste primaire bedrijfsprocessen, enkele secundaire processen4 / 5
Om het proces goed uit te voeren en/of te verbeteren beschikken wij over:Een workflowmanagementsysteem; Een CRM- systeem;1 / 5
Is er één centrale database, bijvoorbeeld een datawarehouse of gegevenspakhuis, waaruit de stuurinformatie gemakkelijk kan worden opgevraagd en geanalyseerd?Iedere afdeling c.q. businessunit heeft nog zijn eigen database(s)1 / 5
Onze stuurinformatie combineert moeiteloos data uit verschillende systemen en interne en externe bronnen.2 (grotendeels oneens)2 / 5
Hoe vaak wordt de meest essentiële stuurinformatie bijgewerkt?De meeste informatie wordt per week bijgewerkt3 / 5
Welke zaken hebben naar jouw mening het meest bijgedragen aan de (verbetering van de) kwaliteit van de stuurinformatie voor jouw organisatie?Op doelgroepen en rollen afgestemde dashboards en of rapportages; Grafieken, verstandig kleurgebruik en andere visualisatietechnieken;1.3 / 5
Verstrek je op regelmatige en structurele wijze (stuur)informatie aan zakenpartners en derden, bijvoorbeeld door middel van een portal of extranet?Alleen leveranciers2 / 5
Wordt externe informatie (over bijvoorbeeld  concurrentie, nieuwe wetgeving en marktontwikkelingen) verzameld en gekoppeld aan interne stuurinformatie ten behoeve van de analyse van de organisatieresultaten?Structureel verzameld en gekoppeld5 / 5
Stuurinformatie wordt door ons consequent gebruikt voor het analyseren van de prestaties en als basis voor bijsturen en actie2 (grotendeels oneens)2 / 5
De medewerkers kunnen relevante inzichten en informatie met één druk op de knop oproepen.4 (grotendeels eens)4 / 5
Nieuwe inzichten & analyses worden grondig met collega-deskundigen en het management besproken3 (neutraal)3 / 5

ALIGNMENT & AGILITY

VraagAntwoord(en)Score
Maakt de organisatie actief gebruik van een managementmodel zoals Balanced Scorecard, INK of Six Sigma om de prestaties van de gehele organisatie te monitoren en verbeteren?Ja, wij gebruiken het model om daadwerkelijk de organisatie te ontwikkelen5 / 5
Kent de organisatie de (zeer) kritieke factoren die bijdragen aan haar succes?Ja, nagenoeg iedereen kent deze3 / 5
Zijn de verbanden tussen de verschillende kritieke factoren helder?2 (grotendeels oneens)2 / 5
Hoe wordt de relevantie van de stuurinformatie binnen de organisatie zekergesteld?Regelmatige inventarisatie van gebruikerswensen5 / 5
De stuurinformatie en de indicatoren zijn eenduidig en ondubbelzinnig gedefinieerd en beschreven.4 (grotendeels eens)4 / 5
Er is een sterk bewustzijn dat een fout in een proces elders tot (grote) problemen kan leiden.5 (helemaal eens)5 / 5
Beslissingen, acties en beleidswijzigingen worden consequent zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dat wil zeggen dat deze elkaar niet in de weg gaan zitten.4 (grotendeels eens)4 / 5
Kan in korte tijd de structuur van de bedrijfsprocessen worden aangepast, bijvoorbeeld omdat klanten gewijzigde behoeften hebben, of omdat de organisatie moet inspelen op de concurrentie of nieuwe wetgeving?Niet echt makkelijk2 / 5
Heeft het zoeken en ontwikkelen van innovaties (product of proces) nadrukkelijk de aandacht van het topmanagement?Ja, en deze resulteren regelmatig in nieuwe en succesvolle producten en/of diensten5 / 5
Stuurt de organisatie daadwerkelijk op de normen en targets die gekoppeld zijn aan de indicatoren?Er zijn geen normen, maar we volgen wel de trend(matige) ontwikkeling1 / 5
Is het staand beleid dat besluiten zo laag mogelijk in de organisatie plaats moeten vinden?Ja, maar slechts een aantal niveaus diep4 / 5
Neemt het management snel de juiste beslissingen?4 (grotendeels eens)4 / 5

MANAGEMENT EN CULTUUR

VraagAntwoord(en)Score
Worden medewerkers door hun leidinggevenden (consequent) aangesproken op de prestaties die zij realiseren?Alleen bij positieve prestaties3 / 5
Stimuleert de organisatie prestatiegericht gedrag?2 (grotendeels oneens)2 / 5
Het geven van feedback is een belangrijk onderdeel van onze organisatiecultuur.5 (helemaal eens)5 / 5
Worden managers en medewerkers beloond wanneer hun score op de prestatie-indicatoren verbetert?Ja, alle managers2 / 5
Trekt het topmanagement het veranderingsproces en de cultuuromslag die noodzakelijk zijn voor het sturen op eenduidige (kritische prestatie) indicatoren en daarbij behorende prestatieverbetering en organisatieontwikkeling?3 (neutraal)3 / 5
In onze organisatie worden ambities eerder bijgesteld naar beneden dan naar boven.Ja, maar alleen als de markt of omgeving daar aanleiding toe geeft1 / 5

RESULTATEN VAN DE ORGANISATIE

VraagAntwoord(en)Score
Stuurinformatie gebruiken wij om:Onze processen en resultaten te begrijpen; Onze processen en resultaten te verbeteren; Om te innoveren;5 / 5
Hoeveel medewerkers (in percentage ten opzichte van het totaal) maken direct gebruik van het systeem voor stuurinformatie?Tussen de 25-50%3 / 5
Hoeveel procent van de vragen, retouren, klachten of bestellingen wordt bevredigend afgehandeld door de eerste lijn (callcenter, balie, website)?Tussen de 20 en 35%1 / 5
Wat is volgens jou de bijdrage van de beschikbaarheid van goede stuurinformatie en relevante eenduidige indicatoren voor de prestaties van de organisatie?Het heeft een positief effect (gehad) op het verbeteren van onze prestaties en de ontwikkeling van de organisatie5 / 5
Indien een (matig) positief effect is bereikt, wat is er volgens jou vooral verbeterd?De (werk)voorraden zijn sterk verminderd; De klanten zijn tevredener; Het ziekteverzuim is teruggedrongen;2.1 / 5
De financiële resultaten van de organisatie zijn de afgelopen drie jaar (conform jaarverslag):2 (grotendeels oneens)2 / 5
Onze organisatie behoort tot de top … binnen de branche (op de verschillende vlakken) – Omzet c.q. marktaandeelTop 34 / 5
Onze organisatie behoort tot de top … binnen de branche (op de verschillende vlakken) – KlanttevredenheidTop 15 / 5
Onze organisatie behoort tot de top … binnen de branche (op de verschillende vlakken) – KwaliteitTop 53 / 5
Onze organisatie behoort tot de top … binnen de branche (op de verschillende vlakken) – WinstgevendheidTop 101 / 5
Onze organisatie behoort tot de top … binnen de branche (op de verschillende vlakken) – MedewerkerstevredenheidTop 200 / 5
Onze organisatie behoort tot de top … binnen de branche (op de verschillende vlakken) – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)Lager0 / 5

TOOLING

VraagAntwoord(en)Score
De organisatie maakt voor het definiëren en beschikbaar stellen van goede stuurinformatie en relevante indicatoren gebruik van software van:Hyperion System (Oracle); Crystal Reports (SAP); Oracle Business Intelligence; Information Builders;

ALGEMENE INFORMATIE

VraagAntwoord(en)Score
Kruis aan indien van toepassing:Je wilt weten of jij  in aanmerking komt voor de prijs van de Slimste organisatie van 2019 en je in dat geval aanmelden voor deelname; Je wilt direct inzicht krijgen in het IQ van jouw organisatie;
Wat is de naam van jouw organisatie?DirectLease
Wat is (eventueel) de naam van het bedrijfsonderdeel waar de antwoorden betrekking op hebben?Operations
Jouw naamBart de Winkel
Jouw functie(categorie):Manager Planning & Control
Op welk telefoonnummer kunnen wij je eventueel bereiken?(verborgen)
Vermeld eventueel aanvullende gegevens/informatie die jij belangrijk vindt om te vermelden.Leuke test.

 

Een selectie van onze klanten

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met voorbeeld van terugkoppeling op jouw organisatie & stuurinformatie of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Daan van Beek, Managing Director

DAAN VAN BEEK MSc

Managing Director & auteur van 'De intelligente, datagedreven organisatie'

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,8
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
15