BESTSELLER: De intelligente, datagedreven organisatie™ - handboek AI, BI, organisatie, mens & techniek

Juryrapport Dutch BI & Data Science Award 2013

Foto Daan van Beek MSc
Auteur: Daan van Beek MSc
Business Partner
Inhoudsopgave

De 8e verkiezing tot de ‘Slimste organisatie van Nederland’ met de daaraan gekoppelde uitreiking van de Dutch Business Intelligence & Data Science Award heeft onlangs plaatsgehad. De Brandweer Amsterdam-Amstelland is als grote winnaar uit de bus gekomen bij de uitreiking van de Dutch BI & Data Science Award 2013. Zij mochten niet alleen de publieksprijs, maar ook de prijs van de vakjury mee naar huis nemen.

Sterke ontwikkeling in BI

Juryrapport Dutch Business Intelligence Award 2013In de afgelopen jaren heeft het vakgebied Business Intelligence (BI) zich sterk ontwikkeld. Het wordt steeds vaker gezien als een uitermate krachtig instrument om te innoveren. Waar tien jaar geleden de nadruk lag op de inzet van slimme technologie om grote hoeveelheden data te ontsluiten om de organisatie beter te begrijpen, wordt tegenwoordig expliciet gezocht naar een uitgekiende combinatie van slim organiseren én het structureel bedrijfsbreed toepassen van informatie. Voor dit laatste is het inzetten van slimme technologie nodig. Kortom: het doelbewust creëren van een intelligente organisatie. De drie genomineerden voor de Dutch BI Award & Data Science 2013 vormen hiervan uitstekende voorbeelden.

Gemeenschappelijk: innoveren met analytics

Er bestaat een stevige correlatie tussen betere prestaties, het toepassen van BI én het ambitieniveau van een organisatie. Een hoger ambitieniveau roept een meer integrale manier van analytics op. Hoe hoger het ambitieniveau, hoe intensiever de samenwerking moet zijn tussen de disciplines van BI, Innovatiemanagement, Data Management, Verandermanagement en Strategisch Management. Uiteindelijk, op het hoogste ambitieniveau, vallen deze managementactiviteiten vrijwel volledig samen. Pas dan kan een organisatie zich met recht ‘slim’ noemen. Elk van de drie genomineerde organisaties heeft op een eigen manier laten zien dat hij die integrale aanpak uitstekend heeft weten toe te passen.

Naast deze overeenkomsten heeft de jury uiteraard ook verschillen waargenomen tussen de genomineerden en na rijp beraad heeft de jury de ‘Slimste organisatie van Nederland 2013’ uitgeroepen:

De winnaar: Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam AmstellandDe Brandweer Amsterdam-Amstelland toont een grote mate van creativiteit in het zich op technologisch en organisatorisch gebied aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Door zeer gefocust en praktijkgericht gebruik te maken van open databronnen weet het korps intelligence te genereren die gebruikt kan worden om branden te voorkomen, specifiek gerichte voorlichting te geven en de interne kennisdeling binnen het korps te verrijken. De winnaar heeft de zeer belangrijke stap gezet van inzicht naar prognose en preventie. De jury was vooral ook positief getroffen door het feit dat deze beweging op de werkvloer is gestart zonder dat daar door ‘de top’ opdracht toe was gegeven. De directe toepasbaarheid in het dagelijks werk stond centraal. Hetgeen niet wegneemt dat de korpsleiding waar nodig de initiatieven enthousiast en ruimhartig aangemoedigd en gefaciliteerd heeft. De jury ziet hierin een mooi samenspel tussen ondernemerschap, vertrouwen, transparantie, innovatie en informatievoorziening.

Redden van mens en dier

De brandweer staat voor het redden van mensen en dieren in noodsituaties en uiteraard het blussen van branden. Plaatsvervangend korpschef Ricardo Weewer van de Brandweer Amsterdam-Amstelland vindt het voorkómen van branden een belangrijke nieuwe taak. Op de werkvloer werd een manier bedacht om dat te realiseren. Met opzienbarende resultaten!

Ik ben enorm trots dat we beide prijzen hebben gewonnen. Het is een compliment voor onze hele organisatie. Het mooie aan onze winnende inzending is dat het bottom-up is ontstaan, dat zie ik als een tweede, maar even zo belangrijk succes.Commandant Elie van Strien

Creativiteit op allerlei gebied

De Brandweer Amsterdam-Amstelland toont een grote mate van creativiteit in het zich op technologisch en organisatorisch gebied aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Door zeer gefocust en praktijkgericht gebruik te maken van open databronnen weet het korps intelligence te genereren die gebruikt kan worden om branden te voorkomen, specifiek gerichte voorlichting te geven en de interne kennisdeling binnen het korps te verrijken. De winnaar heeft de zeer belangrijke stap gezet van inzicht naar prognose en preventie.

Beweging is op de werkvloer gestart

De jury was vooral ook positief getroffen door het feit dat deze beweging op de werkvloer is gestart zonder dat daar door ‘de top’ opdracht toe was gegeven. De directe toepasbaarheid in het dagelijks werk stond centraal. Hetgeen niet wegneemt dat de korpsleiding waar nodig de initiatieven enthousiast en ruimhartig aangemoedigd en gefaciliteerd heeft. De jury ziet hierin een mooi samenspel tussen ondernemerschap, vertrouwen, transparantie, innovatie en informatievoorziening.

Belangrijkste resultaten van Brandweer Amsterdam-Amstelland

 • Meer veiligheid in Amsterdam-Amstelland door minder branden en slachtoffers
 • Minder schade en een veiligere werkomgeving voor de brandweermedewerkers
 • Kunnen voorspellen waar de kans op een bepaald type brand het grootst is
 • Op maat afgestemde voorlichting aan burgers op basis van gedetailleerde risicoprofielen
 • Steeds meer ketenregie op brandveiligheid
 • Feitelijke onderbouwing van de locatie van kazernes binnen verzorgingsgebied
 • Van honderden aanvalsplannen naar relevante data over ieder pand!
 • De werkvloer bepaalt welke data voor hun zinvol is tijdens het uitrukken of bij het adviseren
 • Cultuur van continue leren, onderzoek en verbeteren
 • Nieuwe informatieproducten beschikbaar voor alle brandweerkorpsen

De open standaarden zorgen voor een makkelijke overdracht van de business intelligence aanpak naar andere overheidsdiensten. Zeker het combineren van interne data met big data en open data geeft aan hoe modern dit korps is. Een duidelijk geval waarbij out-of-the-box denken en durf gecombineerd worden waardoor de analytische mogelijkheden van de organisatie drastisch verbeteren. De Brandweer Amsterdam-Amstelland realiseert zich als geen ander dat niet de interne onzekerheden maar de externe de meeste aandacht nodig hebben. Ook heeft de jury in haar toekenning van deze prijs de maatschappelijke impact die het gebruik en vooral de onderlinge combinatie en duiding van deze databronnen met zich meebrengen als positief meegewogen. Een actieve initiatief nemende overheid die naar eigen prestaties durft te kijken. De Brandweer Amsterdam-Amstelland verdient met recht de Dutch Business Intelligence Award 2013.

De twee andere finalisten

In alfabetisch volgorde.

Finalist GBRD Parkstad Limburg

Logo Parkstad Limburg GBRDHet betreft hier een samenwerkingsverband van de acht Limburgse gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Bij Parkstad Limburg is de compleetheid van de oplossing en slimheid van de organisatie indrukwekkend. Door slimme toepassing van Business Intelligence wist Parkstad Limburg de kosten voor heffing en invordering sterk te reduceren en realiseerde zij tegelijkertijd substantiële meeropbrengsten en een halvering van het aantal bezwaren. Niet eenmalig, maar structureel. Het maatschappelijk effect is groot: verantwoording door een transparant proces en het realiseren van omvangrijke besparingen. Een veelheid aan interne en externe databronnen wordt gecombineerd en benut. De complete informatiestroom is bovendien gecertificeerd en er is altijd op elk moment volledig overzicht van alle elementen van de bedrijfsvoering.

De belangrijkste resultaten Parkstad Limburg

 • Alle belastingaanslagen gecombineerd op 1 biljet
 • Besparing van de kosten voor heffing en invordering van jaarlijks 1,6 miljoen
 • Meeropbrengsten € 9,7 miljoen, jaarlijks ruim € 2 miljoen
 • Afname leegstand woningen van 5,3% naar 4,0% leegstand niet-woningen van 10,6% naar 5,4% (= € 0,87 miljoen)
 • Toename honden met 24% (= € 0,27 miljoen)
 • Eerder aanslagen opgelegd; balanspost van € 870.000 naar € 80.000.
 • Openstaande posten > 3 jaar teruggebracht van € 1.200.000 naar € 50.000.
 • Afhandeling kwijtschelding teruggebracht tot gemiddeld 24 dagen, bezwaren naar gemiddeld 37 dagen (50% tijdwinst)
 • Cijfermatige jaarrekening van aangesloten gemeenten op 1 januari 00.05 met één druk op de knop gereed
 • Aantal bezwaren gehalveerd

De jury vindt het een grote prestatie dat de organisatie BI-technologie op de juiste wijze succesvol heeft ingezet. Daarbij heeft Parkstad Limburg bovendien de verbetering van de vaardigheden van medewerkers en de optimalisatie van de bedrijfsprocessen direct ter hand genomen. Processen, mensen, informatie en systemen zijn uitstekend op elkaar afgestemd. Daarmee heeft GBRD Parkstad Limburg een reproduceerbaar, flexibel organisatieconcept neergezet dat niet alleen binnen de overheid, maar ook voor het bedrijfsleven tot voorbeeld kan dienen. En zij heeft het bewijs geleverd dat het ook werkt en veel geld oplevert. Wederom een actieve initiatief nemende overheid die naar eigen prestaties durft te kijken.

Finalist Seacon Logistics

Seacon LogisticsVoor veel organisaties is Business Intelligence belangrijk, maar niet cruciaal, wel bij Seacon. Het is voor hen van levensbelang. Seacon heeft nauwelijks assets en levert toch veel toegevoegde waarde voor haar klanten door een grote mate van transparantie in de logistieke keten aan te bieden. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een ketenregisseur, die het vertrouwen geniet van de partijen in de keten ondanks dat Seacon over veel data beschikt over die partijen. De jury prijst het bedrijf om zijn innovatievermogen omdat het zich continu weet aan te passen aan snel veranderende situaties in de wereld en de toegevoegde waarde elke keer weer weet te verhogen door slimme toepassing van Business Intelligence.

Belangrijkste resultaten van Seacon Logistics

 • Behoorlijke verlaging van het werkkapitaal in de totale logistieke keten van de verlader
 • Gecontroleerde groei van 16% op jaarbasis ondanks (internationale) expansie
 • Vervoersstromen real-time op dashboards inzichtelijk
 • Eén bovenliggend systeem met als gevolg transparantie in de gehele keten
 • Betrouwbaarheid van leveringen toegenomen, hogere zekerheid
 • Substantiële reductie in CO2-uitstoot door “Green lanes” en het samenbrengen van vervoersstromen over ketens heen
 • Iteratieve interactie tussen operationele systeem en BI-laag. Continue verbetering van processen.
 • Efficiëntere inzet van personeel
 • Sturen op real time, en correcte informatie
 • Betere stuurmiddelen voor operatie kunnen samengaan met verlagen van de werk druk op de IT-afdeling

Een goed voorbeeld is de zogenaamde ‘Green Lane’ die Seacon kan aanbieden aan haar klanten. Het BI-systeem berekent de weg van de minste CO2-uitstoot door de lucht, over zee of de weg. Door een sluitende informatiestroom wordt hierover ook objective evidence geleverd waardoor zij verschillende overheden op één lijn wisten te krijgen. Dit bedrijf heeft technisch knap werk geleverd en is toch bescheiden gebleven. Dit alles maakt deze organisatie een terechte finalist.

Het juryproces

De verkiezing van de ‘Slimste organisatie van Nederland 2013’ is gestart in het voorjaar van 2013 met het openstellen van de verkiezing voor de kandidaten. Een lijst met ruim 80 criteria, waaraan een gezelschap van wetenschappers en Business Intelligence experts heeft meegewerkt, dient als meetlat waarlangs de kandidaten worden gelegd. Deze lijst omvat onder meer criteria die blootleggen in welke mate informatie grondig en integraal wordt geanalyseerd en gebruikt om bedrijfsresultaten daarmee continu en blijvend te verbeteren en te innoveren. Op alle niveaus in de organisatie. Niet als eenmalige exercitie, maar het continu bouwen aan een bedrijfsbrede informatie-infrastructuur, zowel in technologisch als bedrijfsmatig opzicht. De kandidaten hebben zich vanaf het voorjaar 2013 aangemeld via deze site, hiertoe opgeroepen door diverse publiciteitsinitiatieven. Aanmelding bestond uit het invullen van een uitgebreide vragenlijst die is gebaseerd op de jurycriteria, alsook meer algemene bedrijfsinformatie en een motivatie. Dit heeft geleid tot een totaal van veertig aanmeldingen op het moment van de sluiting van de inschrijving op 31 juli 2013.

Diverse selectierondes brachten het aantal kandidaten terug tot zes. Die zijn vervolgens uitgenodigd voor de auditie: een presentatie plus ondervraging door de jury. De auditie vond plaats op 21 augustus jl. in de Kloostersalons Mariënhof in Amersfoort. Een uitgebreide nabespreking en analyse heeft vervolgens geleid tot een shortlist van drie finalisten: Brandweer Amsterdam-Amstelland, GBRD Parkstad Limburg en Seacon Logistics.

Over de jury

De onafhankelijke en deskundige jury staat onder voorzitterschap van Menno Lanting, auteur van onder meer ‘De Slimme Organisatie’. In de jury hebben verder zitting: Daan van Beek, oprichter en managing director van de Passionned Group en auteur van onder meer ‘De Intelligente Organisatie’; Rens de Jong, presentator bij BNR Nieuwsradio; Mr. Leo Kerklaan, associate partner bij de Passionned Group en auteur van onder meer ‘De Cockpit van de Organisatie’; Rick F. van der Lans, onafhankelijk adviseur, auteur en presentator op het gebied van datawarehousing, Business Intelligence, applicatie-integratie en databasetechnologie; Prof. Dr. Piet M.A. Ribbers, hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde en verbonden aan de Tilburg School of Economics and Management; Gerard Struijf MBA RM, CMO BrainStax BV, aangesloten bij ICSB Marketing en Strategie, ambassadeur van het Platform voor Klantgericht Ondernemen en publicist van boeken en artikelen over klantgerichtheid, BI en CRM; Pieter Zwart, CEO van CoolBlue, winnaar van de BI Award 2012.

Reacties op dit artikel

Wilco Veldhuyzen schreef op 11.10.2013 - 08:10:

Ik vond het een interessante middag. De diversiteit van de sprekers sprak mij aan en het is mij duidelijk geworden dat de mogelijkheden met of door BI eindeloos zijn. Dit werd geiilustreerd door de Brandweer Amstelland, Wat mij betreft een terechte winnaar. Enige minpunt van de middag was het falen van de techniek bij een aantal presentaties.

Groeten en dank voor de uitnodiging!

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Brandweer Amsterdam-Amstelland wint Dutch BI Award 2013
Brandweer Amsterdam-Amstelland wint Dutch BI Award 2013
Uitgelichte afbeelding 'Het is bijna science fiction wat we met BI doen'
'Het is bijna science fiction wat we met BI doen'
Uitgelichte afbeelding Een slimme organisatie wordt bevolkt door moedige mensen
Een slimme organisatie wordt bevolkt door moedige mensen

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Daan van Beek - Business PartnerDAAN VAN BEEK MScBusiness Partner

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
9,6
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring